Regulamin sklepu

REGULAMIN użytkowania, kupna i sprzedaży w sklepie internetowym www.dachyonline.pl

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.dachyonline.pl prowadzony jest przez:
NEXMAR Sp. z o.o., wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000057101,
Nr NIP: 542 23 81 820, nr Regon: 050560740.

2. Sklep internetowy firmy NEXMAR Sp. z o.o. , zwany dalej sklepem internetowym www.dachyonline.pl, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.dachyonline.pl realizuje NEXMAR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 67, 16-070 Choroszcz.

3. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego www.dachyonline.pl stanowi zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.dachyonline.pl ceny są wartościami: brutto oraz netto. Ceny wyrażone są w złotych polskich, w przypadku wartości brutto: zawierają podatek VAT, netto: są podawane są bez podatku VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Zryczałtowane koszty transportu podane są na stronach internetowych sklepu internetowego www.dachyonline.pl. Koszt ten jest automatycznie doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w potwierdzeniu zamówienia.

6. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca .

7. Sklep internetowy www.dachyonline.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa lub błąd wystąpi w skutek niewłaściwego działania systemu teleinformatycznego.

8. Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon / wg zamówienia Klienta. Faktury VAT lub paragony są wystawiane w dniu wysyłki towaru.

10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Zmiana zamówienia wymaga zwrotnego potwierdzenia zgodnie z pkt 13.

11. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go elektronicznie do sklepu internetowego www.dachyonline.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

* dane kontaktowe /adres poczty internetowej, telefon/ i adresowe zamawiającego /oraz odbiorcy i płatnika, jeżeli są to inne osoby niż zamawiający,

* co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,

* sposób płatności,

* koszty transportu,

* dane do faktury, jeżeli ma być wystawiona.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych wszystkich danych.

12. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są m.in. indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem www.dachyonline.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

13. Składający zamówienie otrzymuje, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, informację o statusie zamówienia /potwierdzenie zamówienia/ pocztą elektroniczną na podany przez zamawiającego adres e-mail. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia.

14. Zamówione towary wysyłane są niezwłocznie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia określonego w pkt 13, z zastrzeżeniem pkt 17.

15. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze /pobranie przez kuriera/ lub w formie przedpłaty przelewem według wyboru Klienta, określonego w zamówieniu.

16. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto NEXMAR Sp. z o.o.:
NEXMAR Sp. z o.o.
16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 67
KONTO BANKOWE:
BRA Bank S.A. : 44 1140 1775 0000 2498 4200 1014
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nazwę/nazwisko klienta oraz numer zamówienia.

17. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty w formie przedpłaty przelewem zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto NEXMAR Sp. z.o.o..

18. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w przeciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, sklep internetowy www.dachyonline.pl zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym klienta i zwrócić mu otrzymaną przedpłatę.

19. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są zabezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana Klient zobowiązany jest spisać protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niespisania takiego protokołu.

20. Zgodnie z Ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty wydania towaru. Pisemne oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na jakie ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny.

21. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy w trybie określonym w pkt 20 zobowiązany jest on niezwłocznie zwrócić otrzymany towar dla NEXMAR Sp. z o.o. . Koszty zwrotu ponosi Klient.

22. Towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt i akcesoria, z nienaruszonymi plombami lub naklejkami ochronnymi, będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

23. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 3 dni roboczych /obciążenie konta sprzedającego/ od daty zwrotnego przyjęcia towaru spełniającego wymagania określone w pkt 22.

24. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.dachyonline.pl objęte są 24 miesięczna gwarancją producenta (rękojmia).

25. Reklamacje dotyczące wad towarów powinny być składane na piśmie (listownie lub przez pocztę e-mail) lub osobiście w siedzibie sprzedającego.

26. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronach internetowych sklepu internetowego www.dachyonline.pl mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów (kolorystyka).

27. Niniejszy Regulamin wiąże tylko na terenie Polski.

28. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinny być w języku polskim.

29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

30. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep www.dachyonline.pl z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.

AKTUALIZACJA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO POD KĄTEM RODO OD 25.05.2018.
 
Aktualizacja związana jest z wejściem rozporządzenia RODO dn. 25.05.2018 r.
 
 
 DANE OSOBOWE
 
1.Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1)Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a)przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
c)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
d)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
f)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2)Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
3)Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3.Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1)prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2)prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3)prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5)prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4.Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5.Sprzedawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 
Życzymy udanych zakupów!

Najpopularniejsze w naszej ofercie

miedziane łańcuchy rynnowe